I VA Automotives bokslutskommuniké som publicerades den 14 mars framgår att bolagets likvida medel uppgick till 10,5 MSEK den 31/12 2018. VA Automotive’s befintliga likvida medel beräknas täcka rörelsekapitalbehovet t.o.m. slutet av maj 2018. Som bolaget kommunicerat har man kallat till en bolagsstämma den 12 april för att godkänna en nyemission. Nyemissionen, som via teckningsförbindelser och garantiåtaganden är garanterad till 100 %, tillför vid full teckning VA Automotive ca 25 MSEK före emissionskostnader. För att, vid behov, kunna tillföra ytterligare kortfristig rörelsekapital­finansiering har bolaget säkerställt ett brygglån om 7,5 MSEK från huvudägare som sedan avses kvittas mot huvudägarens motsvarande teckningsåtagande i den kommande emissionen. Efter genomförd fullt tecknad nyemission bedömer styrelsen i VA Automotive att rörelsekapital­behovet är säkerställt för de kommande 12 månaderna.

Pressmeddelande >>

Denna information är sådan information som VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 12.00 den 16 mars 2018.