MENU

10 augusti 2022 Kommentarer inaktiverade för Nyemission i VA Automotive  Views: 627 Nyheter, startsida

Nyemission i VA Automotive 

 Information avseende VA Automotive i Hässleholm AB (publ), 556767-9625. 

VA Automotive ställde in betalningarna i maj månad 2018. Efter genomgång med advokatfirman Amber Advokater (advokat Niklas Sigesgård) fattade styrelsen beslut om att begära företaget i rekonstruktion, när rekonstruktionsplanen inte kunde fullföljas tvingades företaget i konkurs/likvidation. 

Processen med konkurs/likvidation hanterades av Niklas Sigesgård på Amber Advokater. 

Efter ca 4 års hantering konstaterades det att VA Automotive kunde drivas vidare. På en extrastämma den 17 juni 2022 valdes en ny styrelse och verksamheten återupptogs. 

I dagsläget är tillgångsmassan enbart kontanter (ca 4,5 MSEK) och aktier i dotterbolag. 

Det finns även en positiv kassa i dotterbolagen, det går dock ej med säkerhet att uttala sig om volymen kapital då det pågår diskussioner med eventuella fordringsägare. 

Styrelsen tillsammans med huvudägaren (representanter för ca 80 % av röster & kapital) har nu fattat beslut om att genomföra en nyemission. Villkoren i nyemissionen är 1:4 till kursen 40 öre. Totalt kommer nyemissionen att inbringa ca 2,7 MSEK. Emissionen är fullt garanterad. Administrationen i samband med nyemissionen hanteras av Eminova Fondkommission. Teckningsperioden i nyemissionen löper från den 15 augusti till den 29 augusti 2022. 

Kapitalet i emissionen är tänkt till att bygga en kassa för framtida aktiviteter i VA Automotive, likaså är det ett sätt för styrelsen att få en indikation om aktieägarna vill driva verksamheten vidare. Styrelsen har utöver beslutet om nyemission fattat beslutet att aktien ej skall vara föremål för handel på marknadsplats. Beslutet om att ej ansluta sig till marknadsplats baseras på de kostnader som uppkommer i samband med listning/notering, denna kostnad kan inte VA Automotive dra på sig under dagens förhållanden. 

Eventuella frågor kring emissionen besvaras av VA Automotive på följande mailadress: 

vaautomotive2020@gmail.com

Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För förvaltarregistrerade aktieägare sker teckning och betalning i enlighet med instruktioner från bank/förvaltare. 

Hässleholm den 8 augusti 2022 

Lars Thunberg
Styrelseordförande VA Automotive 

__________________

Villkor och anvisningar_VA Automotive_nyemission 2022

Comments are closed.