MENU

20 maj 2022 Kommentarer inaktiverade för KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (PUBL) Views: 464 Nyheter, startsida

KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (PUBL)

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 (”Bolaget”) har kallats till extra bolagsstämma fredagen den 17 juni 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma kommer att genomföra utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.va-automotive.com. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

–      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 juni 2022, och

–      dels senast torsdagen den 16 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen VA Automotive i Hässleholm AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Axel Siesjö, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen axel.siesjo@lindahl.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2022. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 13 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

__________________

Hässleholm i maj 2022

 VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Likvidatorn

Kallelse extra bolagsstämma – VA Automotive i Hässleholm AB

Kallelseannons 2021 – VA Automotive i Hässleholm AB

Anmälan och formulär poströstning – VA Automotive i Hässleholm AB

Bilaga 3 – Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Likvidatorns förslag till beslut om bemyndigande emission

Likvidatorns förslag till byte av bolagskategori

Comments are closed.