MENU

5 september 2022 Kommentarer inaktiverade för VA AUTOMOTIVE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION Views: 92 Nyheter

VA AUTOMOTIVE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VA AUTOMOTIVE I NÅGON JURISDIKTION. 

Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 2,7 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 8 augusti 2022 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 31 augusti (”Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen tecknades 5 655 202 aktier, motsvarande ca 83,0 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 490 324 aktier, motsvarande ca 7,2 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 90,2 %, vilket medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen har tagits i anspråk. Garantiåtaganden om 669 829 aktier, motsvarande ca 9,8 % av Företrädesemissionen, kommer således att utnyttjas. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 2,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 6 815 355 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 17 – 31 augusti 2022. Teckningskursen uppgick till 0,40 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt 100 %, varav ca 83,0 % med stöd av teckningsrätter och ca 7,2 % utan stöd av teckningsrätter. Detta medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen har tagits i anspråk. Garantiåtaganden om 669 829 aktier, motsvarande ca 9,8 % av Företrädesemissionen, kommer således att utnyttjas. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 2,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Kommentar från Lars Thunberg, Styrelseordförande VA Automotive

”Emissionen ger uttryck för att majoriteten av aktieägarna ej deltog i emissionen. Totalt beräknas emissionen tecknats av färre än 20 aktieägare vilket skall ställas i relation till det totala antalet ägare som uppgår till ca 450. Man kan konstatera att emissionen tecknades till 100 % av färre än 5 % av aktieägarna. Nu är det upp till styrelsen och de större ägarna att fatta beslut om vidare drift eller likvidering”, säger Lars Thunberg. 

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det underlaget som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 augusti 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnota beräknas distribueras omkring den 5 september 2022. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. 

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 129 798,44 SEK, från 8 519 193,75 SEK till 10 648 992,19 SEK och antalet aktier kommer att öka med 6 815 355 aktier, från 27 261 420 aktier till 34 076 775 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till 20 %.  

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädes-emissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. 

Comments are closed.